Regulamin

REGULAMIN konkursu ekonomicznego „AKADEMIA KOLIBRA 5”

 • 1. Organizator

„Akademia KoLibra 5” (zwana dalej „Konkursem”) jest konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie KoLiber (zwane dalej Organizatorem) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • 2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkół średnich oraz wyposażenie ich w wiadomości, które pomogą im realizować swoje interesy w harmonii z interesami innych ludzi.

 • 3. Adresaci Konkursu

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich, którzy nie ukończyli 20 roku życia i nie są członkami (lub członkami-kandydatami) Stowarzyszenia KoLiber.

 • 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie
  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
  2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  3. Uczeń zainteresowany udziałem w Konkursie zobowiązany jest do napisania eseju na jeden z trzech następujących tematów:

A:Czy roboty zabiorą nam pracę?

B: Dobre i złe strony obecnie funkcjonujących systemów emerytalnych

C: Co możemy zmienić w ZUSie?

Prace należy przesłać do godz. 23:00 dnia 31.10.2017 roku na adres email: akademia@koliber.org, wpisując w tytule wiadomości swoje imię, nazwisko oraz literę A, B lub C w zależności od tematu. W treści wiadomości należy podać nazwę szkoły, której uczniem jest wysyłający esej, dokładny adres oraz numer telefonu uczestnika.

 1. Długość eseju powinna wynosić od 3 do 5 stron A4 druku znormalizowanego (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5).
 2. W Konkursie udział wezmą wyłącznie oryginalne prace, które do 31.10.2017 roku nie były publikowane lub nagradzane w innych konkursach. W przypadku stwierdzenia plagiatu Organizator poinformuje o tym szkołę, w której uczy się uczestnik.
 3. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach Konkursu.
 • 5. Przebieg Konkursu
 1. Konkurs na esej rozpoczyna się z dniem 20.09.2017 roku poprzez ogłoszenie Konkursu.
 2. Prace przyjmowane są do dnia 31.10.2017 roku.
 3. 14.11.2017 roku na stronie internetowej www.akademiakolibra.pl Organizator ogłosi listę wszystkich wyróżnionych prac konkursowych, których autorzy otrzymają tym samym tytuł laureatów Konkursu oraz nagrody.
 4. Dnia 10.12.2017 roku odbędzie się egzamin ustny przeznaczony dla laureatów konkursu. Opierać będzie się on o zagadnienia poruszane podczas Seminarium Akademii Kolibra.
 • 6. Ocena uczestników konkursu
 1. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora.
 2. W trakcie oceny merytorycznej esejów brane będą pod uwagę w szczególności:

a) oryginalność ujęcia tematu,

b) umiejętność argumentacji na rzecz stawianych tez,

c) odwołania do literatury ekonomicznej, a także akademickiej oraz pozaakademickiej debaty społeczno-ekonomicznej.

 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Wyniki podsumowujące Konkurs zostaną opublikowane na stronie domowej Konkursu do 10.12.2017 roku.
 2. Laureatom zostaną przyznane nagrody w zależności od miejsca, jakie zajmą po przeprowadzeniu egzaminu końcowego.
 3. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mail konkursu: akademia@koliber.org
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.